SITE LINKS

 

PARTNER SITES


Sessional Staffing for 275th Anniversary Cultural Celebrations of Battle of Prestonpans

275th Anniversary Cultural Celebrations of Battle of Prestonpans 1745

The Trust is seeking support from Sessional Staff to deliver a programme of celebrations throughout 2020/ 2021. The requirement is for individuals with proven organisational skills including working effectively with groups of 10-17 year olds as well as adult groups.

The Gaelic cultural legacy of the battle will also be celebrated and awareness of and/or familiarity with the language will be an advantage.

Specifications for these Sessional Roles in English and Gaelic are available here to download:

- Project Leader

- Cultural Services Support

- Gaelic language details

All initial enquiries should be forwarded to waukin@battleofprestonpans1745.org

There is no formal Application Form; those wishing to be interviewed will be asked to submit an Explication, a Personal Account, of their past experience and their competences which the programme will require. The roles together are expected to involve some 3600 hours across the two years provided as appropriate to achieve the objectives and deliver the myriad planned activities. How best to work together will be agreed in discussions with the Trustees at the outset but adapted by mutual agreement as evolving circumstances might suggest or require.

Closing date for Application Explications is 5pm Friday March 6th 2020Leas-phàipear: AM PRÒGRAM GHNÌOMHACHDAN CULTARACH

Pròiseact 2 bhliadhna a’ leudachadh conaltradh leis a’ choimhearsnachd gus an 275mh ceann-bliadhna den bhlàr a chomharrachadh, an 300mh latha-breith aig Teàrlach Èideard agus an 10mh ceann-bliadhna aig Grèis-bhrat Prestonpans.

• Pròiseact nàisein do phàistean 10-17 a dh’aois airson bàrdachd, rosg no ealain lèirsinneach a chruthachadh, a’ meudachadh co-cheangailteachd dualchais agus a’ brosnachadh luchd-amais òg gu cur ri a dhìleab - a’ toradh ann an taisbeanaidhean agus foillseachadh. Cuirear fàilte air tagraidhean ann am Beurla, Albais agus Gàidhlig.

• Leasachadh air lìonra taic Caraidean a’ Phrionnsa, a’ trusadh agus a’ trèanadh saor-thoilich agus luchd-iùil ùr, le làthaireachd ath-ùraichte air-loidhne a tha cuimsichte air luchd-tadhail agus a’ fàgail cothrom nas fheàrr air an dà chuid an achadh blàir agus gnìomhachdan. Tha a’ Ghàidhlig gu bhith air a cleachdadh mar a bhios iomchaidh.

• Taisbeanadh siubhail ath-ùraichte de Grèis-bhrat Prestonpans, a’ siubhal gu co-dhiù 4 choimhearsnachdan buntainneach air feadh Alba.

• Taisbeanadh “Prestonpans 275” a’ rannsachadh na cruth-tìre chaochlaidich agus an eadar-mhìneachaidh chultaraich air an dualchas; a’ tarraing cruinneachadh air leth còmhla tro chom-pàirteachasan ùra le iasadan de chruinneachaidhean; le taic bho bhùithtean-obrach agus bho thachartasan co-cheangailte. Bidh eadar-mhìneachadh Gàidhlig agus Beurla ri fhaotainn.

Òrain a’ Chogaidh: gnìomhaidhean coimhearsnachd dràma/ceòl/bàrdachd a’ togail air obair co-cheangailte ris an dualchas ann an Gàidhlig, Albais agus Beurla, a’ cruthachadh diofar phuingean inntrigidh air an ùidh ann an eachdraidh.

275mh Ceann-bliadhna – An t-Sultain 2020: tachartasan a’ ruighinn luchd-amais eadar-mheasgaichte i.e. cuirm-chiùil, cuairtean air a’ bhlàr-batail ann an èideadh, don dà chuid sgoiltean ionadail agus don phoball san fharsaingeachd, co-labhairt luchd-eachdraidh ann an com-pàirteachas le foillseachadh Helion, agus pannalan ùra taisbeanaidh mu na cinnidhean agus rèisimeidean.

Dìleab - plana air ùidh a cheangal suas tro 2021 agus às a dhèidh, a’ cruthachadh lìonraidhean is ghoireasan seasmhach don Urras. Tuigse is bàigh don Ghàidhlig ri an leasachadh don àm ri teachd.Published Date: Tuesday, January 21, 2020


The Prestonpans Tapestry created by Prestoungrange Arts Festival and the Battle of Prestonpans 1745 Heritage Trust in support of the campaign for a Living History Centre in Prestonpans.
Designed and created by Design and Online Ltd